Polityka prywatności i cookies

Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

Niniejszym informujemy, że:

 

Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są: KDF Sp. z o.o. ul. SZKOLNA 10A/105-506 LESZNOWOLA

 

 

KDF Sp z o.o. realizuje wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotu z KredytyDlaFirm.biz oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi na rzecz serwisu internetowego www.kredytydlafirm.biz

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez KDF Sp. z o.o.:

 

w celu podjęcia działań na żądanie osoby/firmy, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty oraz dokonania wstępnej analizy sytuacji finansowej zgłaszającej się osoby/firmy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

 

w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

 

w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny KDF Sp. z o.o.  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez KDF Sp. z o.o. pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz KDF Sp. z o.o. usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.

 

Pana/Pani dane osobowe będą:

 

przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty.

 

przetwarzane i przechowywane w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;

 

przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

 

W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@kredytydlafirm.biz

 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez KDF Sp. z o.o. narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób.

 

w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.

 

Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

KDF Sp. zo.o. ustalili, że:

 

obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez KDF Sp. z o.o. ul. SZKOLNA 10A/105-506 LESZNOWOLA;

 

za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest firma KDF Sp. z o.o.

 

– KDF Sp. z o.o.  ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: biuro@kredytydlafirm.biz

 

Uzgodnienia KDF Sp. z o.o. mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.

 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez KDF Sp. z o.o. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu KDF Sp. z o.o., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

 

Serwis www.kredytydlafirm.biz używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń internautów z odwiedzanych przez nich serwisów internetowych. Cookies są też używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis www.kredytydlafirm.biz stosuje cookies do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.kredytydlafirm.biz
cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Facebook opisana jest tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą